გადაწყვეტილება მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობის შესახებ

გადაწყვეტილება მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობის შესახებ

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №8 და 2021 წლის 31 მაისის №16 დადგენილების თანახმად, მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ იმგზავრებენ შემდეგი კატეგორიები:

 • ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო იურიდიული პირის  – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეები
 • ბათუმში არსებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლები
 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში
 • ბათუმის საზღვრებში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები
 • ბათუმის საზღვრებში არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები
 • ბათუმის საზღვრებში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები
 • ბათუმის საზღვრებში რეგისტრირებული „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პენსიონერები
 • ბათუმის საზღვრებში არსებული საბავშვო ბაღებისა და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, რომელთა შრომის ანაზღაურება  თვეში არ აღემატება 625 ლარს
 • საბავშვო ბაღებისა და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში და რომელთა შრომის ანაზღაურება თვეში არ აღემატება 625 ლარს
 •  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში და რომელთა შრომის ანაზღაურება თვეში არ აღემატება 625 ლარს
 • ბათუმის საზღვრებში განლაგებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მანდატურები
 • ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები
 • ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული ვეტერანები
 • ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
 • ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები
 • სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მეურვეობა–მზრუნველობის და მხარდაჭერის სერვისების დეპარტამენტის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული ცენტრი
 • ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები

  ნულოვანი ტარიფით მგზავრობის მიუხედავად, მუნიციპალურ ტრანსპორტში ბარათის გატარება სავალდებულოა.