a a a
a a a

საინფორმაციო შეხვედრა მძღოლებთან

შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტი“ – ს და ახალგაზრდული ორგანიზაციის  „ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის“ 

ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად  ბათუმის ავტოტრანსპორტის  მძღოლებთან  ჩაატარეს  საინფორმაციო შეხვედრა, რისი მიზანიც იყო  შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირებთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვა, ამ შეხვედრაში განხილული იყო შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირებთან დაკავშირებული  მართებული და არამართებული ტერმინები და მომსახურების სერვისი.

1 (1)

რას ფიქრობთ ქ.ბათუმის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ელექტრონული საბილეთო სისტემის დანერგვის შესახებ?